☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Czwartek 12.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

ZGŁOSZENIA, REJESTRACJA I DOKONYWANIE WPISU PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ

 

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której  mowa w art. 24 ust. 1  lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,
 3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:                    

  - możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

  - realizację innych zadań statutowych,

  - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

  - bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 4. statut szkoły lub placówki,
 5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
 6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Powiat Kartuski dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

 

Formularz zgłoszeniowy szkoły/placówki do ewidencji

 

 Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

 1.   nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki,
 2.   datę i numer wpisu do ewidencji,
 3.   nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki,
 4.   osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę,
 5.   adres szkoły lub placówki,
 6.   w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci,
 7.   w przypadku liceum profilowanego - nazwy profili kształcenia ogólnozawodowego, w jakich szkoła kształci.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Powiatowi w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

 

 

  

 

 

 

 

Wytworzył:
Barbara Wysocka
Udostępnił:
Sylwia Kryszewska
(2003-06-20 13:17:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Wysocka
(2019-05-10 07:37:22)
 
 
ilość odwiedzin: 3977938

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X