☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Czwartek 12.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Reforma Oświaty

Najważniejsze zmiany

 

Szkolnictwo zawodowe w powiecie kartuskim - prezentacja ze spotkania 07.02.2019 r. w Żukowie

Wojtczak Bogusława, Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2019 r. (komentarz praktyczny - LEX)

Reforma edukacji: Jak będą przebiegały zmiany w kolejnych latach? - materiały MEN

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reforma edukacji od 1 września 2017

 

Szkoła podstawowa

 • W ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczynają naukę pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej).
 • 1 września 2017 roku sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową.
 • W klasach I, IV i VII wchodzi w życie nowa podstawa programowa, a wraz z nią nowe podręczniki.
 • Zrezygnowano z podręczników rządowych w klasach I-III; tym samym nauczyciele klas I mogą wybierać podręczniki z wykazu podręczników dopuszczonych przez MEN do użytku szkolnego (na mocy ustawy Prawo oświatowe wprowadzona dotacja na podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej).

Przedmioty obowiązkowe w szkole podstawowej:

W klasach I-III – edukacja wczesnoszkolna (w tym także język obcy nowożytny),

Klasa IV – język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, przyroda, matematyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą,

Klasa V – język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, matematyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, geografia i biologia,

Klasa VI – język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, geografia, biologia, matematyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą,

Klasa VII – język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, geografia, biologia, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, drugi język obcy nowożytny, chemia i fizyka,

Klasa VIII – język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa

Egzamin ósmoklasisty

 • W okresie przejściowym, czyli w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, egzamin ósmoklasisty będzie obejmował język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę.
 • Docelowo egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Uczeń będzie przystępował do egzaminu z tego języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

 

 

Gimnazjum

W roku szkolnym 2017/2018 nie odbędzie się rekrutacja do klasy I gimnazjum, co oznacza początek wygaszania tego typu szkół do roku szkolnego 2018/2019. Wygaszanie gimnazjum może być realizowane w następujących wariantach:

 • przekształcenie gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące, technikum lub w branżową szkołę I stopnia,
 • włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego lub do technikum,
 • przekształcanie zespołów szkół, w skład których wchodzi dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum, w ośmioletnią szkołę podstawową,
 • przekształcenie zespołów szkół, w skład których wchodzi oprócz gimnazjum zasadnicza szkoła zawodowa lub liceum ogólnokształcące lub technikum, odpowiednio w liceum, w technikum lub w branżową szkołę I stopnia.

 

Liceum ogólnokształcące i technikum

 • Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące od 1 września 2019 r. ma stać się 4-letnim liceum ogólnokształcącym.
 • Pierwsza rekrutacja do klasy I 4-letniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej ma być przeprowadzona w roku szkolnym 2019/2020.
 • Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 r. ma zostać przekształcone w 5-letnie technikum.
 • W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację mają rozpocząć równocześnie 2 roczniki uczniów: dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej.
 • Uczniowie kończący gimnazjum mają kształcić się w 3-letnich liceach ogólnokształcących lub 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpocząć naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia.

Egzamin maturalny

Obecnie absolwenci mają obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale nie jest określony próg zdawalności z tego egzaminu, dlatego po wprowadzeniu projektowanych zmian, świadectwo dojrzałości otrzyma absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i języka obcego) oraz jednego wybranego przedmiotu dodatkowego i z każdego z nich (przeprowadzanych zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej) otrzyma co najmniej 30 % możliwych do uzyskania punktów. Terminy przeprowadzenia po raz pierwszy egzaminów maturalnych na nowych zasadach są następujące:

 • egzamin maturalny dla absolwentów liceum ogólnokształcącego – od roku szkolnego 2022/2023,
 • egzamin maturalny dla absolwentów technikum – od roku szkolnego 2023/2024,
 • egzamin maturalny dla absolwentów szkoły branżowej II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w szkole branżowej I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej – od roku szkolnego 2023/2024.

Szkoła branżowa I i II stopnia

Szkoła branżowa I stopnia

 • 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa zostanie przekształcona w trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
 • nie będzie prowadzona rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do klasy I trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych,
 • w latach szkolnych 2017/2018 – 2019/2020 do szkoły branżowej I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum,
 • w roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w szkole branżowej I stopnia będzie odbywało się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej,
 • począwszy od roku szkolnego 2019/2020 będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Szkoła branżowa II stopnia

Absolwenci dwuletniej szkoły branżowej II stopnia otrzymają takie samo świadectwo dojrzałości jak absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum, co oznacza, że będą mogli ubiegać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów. Egzamin maturalny w szkole branżowej II stopnia będzie przeprowadzany z trzech przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i języka obcego), przy czym uczeń tej szkoły musi przystąpić również  do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

 • 1 września 2020 r. utworzenie dwuletniej branżowej szkoły II stopnia,
 • pierwsza rekrutacja kandydatów (absolwentów szkoły branżowej I stopnia) do dwuletniej branżowej szkoły II stopnia zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 • uczniowie, którzy w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 rozpoczną naukę w czteroletnim technikum przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na nowych zasadach;
 • uczniowie, którzy przed rokiem szkolnym 2017/2018 rozpoczęli naukę w czteroletnim technikum, będą przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na dotychczasowych zasadach obowiązujących przed 1 września 2017 r., a dla tych, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej przewidziano obowiązek przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na nowych zasadach.

 

Wytworzył:
Jolanta Tersa
Udostępnił:
Tomasz Kwidziński
(2017-08-11 14:40:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Wysocka
(2019-03-27 13:51:12)
 
 
ilość odwiedzin: 3977937

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X