☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW


Starosta wydaje zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów przedsiębiorcy który złożył wniosek o jego wydanie i który spełnia następujące warunki:
1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodne ze szczegółowymi warunkami przeprowadzenia tych badań;

3) posiada certyfikat wydany przez jednostkę naukowo-badawczą na zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi ;

4) zatrudnia uprawnionych diagnostów

5) nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

6)nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie ;

7)nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub za przestępstwo przeciwko dokumentom-dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

 

Do wniosku należy załączyć:

1) dokument określający status jednostki, będącej osobą prawną lub nie posiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną, albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej;

2) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność, za przestępstwa, o których mowa w pkt 7;

3) dokument stwierdzający o nie zaleganiu z opłatami podatku i opłatami ZUS

4) certyfikat

5) upoważnienie diagnostyczne

6) dokument stwierdzający, iż nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 412,00 zł.

Opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na rachunek Urzędu Miejskiego w Kartuzach:

- przelewem lub

- w kasie Urzędu Miejskiego w Kartuzach 

Termin załatwienia sprawy:

7 dni.
 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy pokój nr 4.

 

Szczegółowe informacje na temat zaświadczeń można uzyskać pod tel. 58 694 82 50, 58 694 82 51.


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Komunikacji.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje:
Zaświadczenie jest ważne na okres wyszczególniony w certyfikacie wydanym przez ITS.

 

Druki do pobrania:

wniosek

oświadczenie

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 października  2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie  prowadzenia stacji kontroli pojazdów

 

 

 

Wytworzył:
Alicja Grzenkowicz
Udostępnił:
Karol Hufnagel
(2003-06-30 17:06:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2020-11-19 14:59:51)

 
 
liczba odwiedzin: 4861404

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X