☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji


Funkcję Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji sprawuje - Jolanta Tersa (tel. 667-332-333)
 
 
EDUKACJA

Telefon:

Tel. 535-005-521, 535-474-258

Adres e-mail:

Siedziba:
ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy
 

Do zakresu działania  EDUKACJI  należy całość spraw związanych z prowadzeniem publicznych szkół średnich, szkół specjalnych, szkół artystycznych, placówek oświatowo-wychowawczych i oświatowo-opiekuńczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych poprzez zapewnienie możliwości statutowego realizowania ich zadań oraz prowadzenie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem spraw personalno-kadrowych w tych placówkach, a w szczególności:

1. Zakładanie, zmiany organizacyjne oraz likwidacja szkół i placówek.

2. Planowanie i opracowanie sieci szkół i placówek.

3. Współdziałanie z Kuratorem Oświaty oraz instytucjami pracy w zakresie planowania kierunków kształcenia.

4. Zatwierdzanie projektów organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych i placówek.

5. Kontrola nad funkcjonowaniem i zarządzaniem placówkami w tym niepublicznymi.

6. Współudział w planowaniu inwestycji i remontów obiektów szkolnych.

7. Koordynowanie i doradztwo w zakresie polityki remontowej i realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

8. Gromadzenie danych z przebiegu remontów i stanu technicznego obiektów oświatowych.

9. Organizowanie współpracy szkół z instytucjami i organizacjami pozaoświatowymi, w szczególności z zakresu: sportu, turystyki i rekreacji, działalności kulturalnej i artystycznej, doradztwa i doskonalenia nauczycieli.

10. Udział w wizytacjach prowadzonych w placówkach oświatowych przez Kuratorium Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego.

11. Organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów oraz prowadzenie ich spraw kadrowych.

12. Gromadzenie informacji o stanie zatrudnienia i poziomie wykształcenia kadry dydaktycznej i administracyjno - obsługowej, inwentaryzacja zasobów oświatowych w ramach Systemu Informacji (SIO).

13. Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

14. Współudział w tworzeniu budżetu.

15. Analiza budżetu placówek oświatowych i jego zgodności z organizacją placówek.

16. Analiza kosztów kształcenia uczniów i wychowanków.

17. Prowadzenie wszelkich spraw dotyczących placówek niepublicznych a w szczególności przygotowanie i analizowanie dokumentacji niezbędnej do wpisu do ewidencji.

18. Sporządzanie informacji z zakresu działalności i organizacji placówek niepublicznych.

19. Kierowanie dzieci i młodzieży do szkół i placówek specjalnych w tym do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

20. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji.

21. Prowadzenie spraw w zakresie pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

22. Przygotowanie projektów uchwał w sprawach związanych z edukacją.

Wytworzył:
Tomasz Kwidziński
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocka Barbara
(2021-03-02 13:41:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5015188