☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Funkcję Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska sprawuje - Alicja Mazur

Telefon:

Tel. (58) 684-02-69, (58) 684-01-39, (58) 684-07-51

 

Adres e-mail:

srodowisko@kartuskipowiat.com.pl

 

Siedziba:
ul. 3 Maja 2/1 pok. 12, 83-300 Kartuzy

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska nadzoruje bezpośrednio Starosta.


Do zakresu działania Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw w szczególności:

1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska:

a) sporządzanie powiatowego programu ochrony środowiska;

b) wydawanie pozwoleń i przyjmowanie zgłoszeń w zakresie emisji do środowiska;

c) dysponowanie środkami budżetu powiatu na dotacje do zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

e) przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;

f) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;

g) wydawanie decyzji naprawczych na podmioty gospodarcze negatywnie oddziaływujące na środowisko;

2) w zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

a) wyłączanie gruntów rolnych z produkcji;

b) rekultywacja gruntów zdegradowanych i zdewastowanych;

c) uzgadnianie, w zakresie ochrony gruntów rolnych, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy;

3) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o lasach - nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa:

a) sporządzanie i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz nadzór nad ich realizacją;

c) przyznawanie środków na odnowienie lasów zniszczonych w wyniku klęsk  żywiołowych,

d) cechowanie drewna;

4) z ustawy prawo łowieckie:

a) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych i naliczanie czynszów dzierżawnych;

b) udzielanie zgody na utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;

c) wyrażanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierząt łownych;

5) w zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym:

a) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego;

b) rejestracja sprzętu pływającego wykorzystywanego do połowu ryb;

c) wyrażanie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej i wydawanie legitymacji strażnikom SPR;

d) udzielanie zgody na przegradzanie cieku;

6) z ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska:

a) rozpatrywanie dla potrzeb rady powiatu informacji o stanie środowiska na obszarze powiatu oraz o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla tego terenu;

b) w sytuacji bezpośredniego zagrożenia środowiska - opracowywanie poleceń starosty kierowanych do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia;

c) opracowywania uchwał dla rady powiatu, określających kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska, w celu zapewnienia należytej ochrony środowiska na terenie powiatu;

7) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o odpadach:

a) weryfikowanie rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi, przez posiadaczy, wytwórców i transportujących oraz w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów;

8) z ustawy o ochronie przyrody:

a) wydawanie zgody na wycinkę drzew na terenach będących własnością gminy,

b) prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE;

9) w zakresie ustawy prawo geologiczne i górnicze:

a) zatwierdzanie projektów prac geologicznych nie wymagających koncesji;

b) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych;

c) przyjmowanie dokumentacji geologicznych;

d) nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy przez podmioty posiadające koncesje starosty;

10) z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - uzgadnianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych, ochrony kopalin i zasobów złóż oraz w zakresie zagrożenia ruchami masowymi ziemi;

11) współpraca z organizacjami pożytku publicznego w zakresie realizowania zadań publicznych z dziedziny ochrony środowiska i ekologii oraz rolnictwa;

12) w zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia - wypłacanie ekwiwalentów właścicielom gruntów zalesionych w trybie ustawy.

13. Z ustawy o kolejach:

wycinka drzew na terenach będących własnością gminy oraz na terenach należących do PKP,

 

 

Wytworzył:
Alicja Mazur
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Kwidzińska Katarzyna
(2020-09-23 10:48:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5015188