☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

WYDZIAŁ ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Funkcję Dyrektora  WYDZIAŁU ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI sprawuje - Aleksandra Kozioł

Zdrowie, Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi i Nieodpłatna Pomoc Prawna

ul. 3 Maja 2/13, 83-300 Kartuzy
tel. 536 197 573, 536 115 164

e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. 3 Maja 16 A, 83-300 Kartuzy

tel. 58 380 00 47 (dyżur całodobowy)

e-mail: pczk@kartuskipowiat.pl

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ul. 3 Maja 2/15, 83-300 Kartuzy
tel. 664 756 162

e-mail: zk@kartuskipowiat.pl

 

Do zakresu działania WYDZIAŁU ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI należy w szczególności:

   

1) w zakresie ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi:

a) prowadzenie zadań związanych z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego nad podmiotami leczniczymi utworzonymi przez powiat,

b) ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,

c) realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia wynikających z przepisów prawa, szczególnie w formie tworzenia profilaktycznych programów zdrowotnych,

d) podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, wspieranie ich działań oraz umożliwianie realizacji zadań publicznych,

e) przygotowywanie projektów programów współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

f) realizacja procedur udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych powiatu oraz sprawowanie kontroli prawidłowości wykonania tych zadań,

g) organizacja otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych i kontrola ich realizacji,

h) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

i) koordynacja i realizacja zadań wynikających z ustawy o nieopłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;

 

2) w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:

a) monitorowanie i analizowanie zagrożeń na terenie powiatu,

b) ocena rozmiarów powstałego zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju,

c) przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń,

d) organizacja ratowania ludzi i zwierząt przed skutkami zagrożeń,

e) doskonalenie procedur reagowania kryzysowego,

f) proponowanie wykorzystania sprzętu oraz technik ratowniczych do rodzaju i miejsca zagrożenia,

g) dysponowanie pełną i aktualną informacją o infrastrukturze drogowej, komunikacyjnej, energetycznej i komunalnej na obszarze powiatu,

h) koordynowanie działań powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie wdrażania i realizacji przyjętych programów,

i) zbieranie, analizowanie oraz przekazywanie meldunków o wynikach prowadzonych działań ratowniczych,

j) przyjmowanie, zbieranie i ewidencjonowanie oraz analizowanie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu, współpraca z instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska, opracowywanie wstępnej analizy zagrożeń dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz udział w przygotowaniu kompleksowej analizy zagrożeń,

k) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej oraz sąsiednich administracji samorządowych,

l) nadzór nad systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności,

m) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

n) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

o) dokumentowanie podejmowanych działań,

p) tworzenie i aktualizowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego,

q) zapewnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

r) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kwidziński Tomasz
(2007-02-07 09:36:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozioł Aleksandra
(2021-03-02 15:41:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5015188