☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (także osoby fizyczne)

Granice obszarów wpisanych do rejestru zabytków można zobaczyć tutaj: miasto Kartuzy i miasto Żukowo.

 

PROCEDURA ZWIĄZANA Z USUWANIEM DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

1) OSOBY PRAWNE i osoby fizyczne (usunięcie drzew związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) - POZWOLENIE

2) OSOBY FIZYCZNE - ZGŁOSZENIE

 

1) POZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW

 

Wniosek o pozwolenie na usunięcie drzew/krzewów powinien zawierać:

- imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy, adres zamieszkania/siedziba, nr telefonu,

- określenie miejsca, gdzie rosną drzewa/krzewy (adres, nr działki ewidencyjnej, arkusz mapy, nr księgi wieczystej),

- określenie rodzaju, gatunku drzew/krzewów,

- określenie obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm/powierzchni porastania w m2 przez krzewy,

- przewidywany termin usunięcia drzew/krzewów,

- wskazanie nasadzeń zastępczych (rodzaj drzew/krzewów, planowane miejsce),

- uzasadnienie wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

- zdjęcia drzew/krzewów przeznaczonych do usunięcia;

- mapę z lokalizacją drzew/krzewów przeznaczonych do usunięcia;

- dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu;

- w przypadku występowania z upoważnienia właściciela terenu - upoważnienie/pełnomocnictwo;

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł) na rachunek Urzędu Miejskiego w Kartuzach PKO BANK POLSKI S.A. 93 1020 1811 0000 0102 0188 9476.okości 130 cm/powierzchni porastania w m2 przez krzewy,

- przewidywany termin usunięcia drzew/krzewów,

- wskazanie nasadzeń zastępczych (rodzaj drzew/krzewów, planowane miejsce),

- uzasadnienie wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

- zdjęcia drzew/krzewów przeznaczonych do usunięcia;

- mapę z lokalizacją drzew/krzewów przeznaczonych do usunięcia;

- dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu;

- w przypadku występowania z upoważnienia właściciela terenu - upoważnienie/pełnomocnictwo;

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł) na rachunek Urzędu Miejskiego w Kartuzach PKO BANK POLSKI S.A. 93 1020 1811 0000 0102 0188 9476. 

 

Formularz wniosku o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew/krzewów można pobrać tutaj (WNIOSEK).

 

2) ZGŁOSZENIE USUNIĘCIA DRZEW - OSOBA FIZYCZNA

 

 

Od dnia 18 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 83 f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.):

właściciel nieruchomości* jest obowiązany dokonać zgłoszenia do tut. organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1)  80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3)  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

Zgłoszenie zawiera:

- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu - w terminie 14 dni po dokonaniu oględzin .

 

* dotyczy drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Formularz wniosku na zgłoszenie usunięcie drzew można pobrać tutaj (WNIOSEK).

 

 

Wytworzył:
Iwona Gołembiowska
(2018-02-12)
Udostępnił:
Gołembiowska Iwona
(2012-06-26 14:11:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Gołembiowska Iwona
(2019-08-01 14:58:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5015188