☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

4. REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu
 2. Pełnomocnictwo
 3. Oświadczenie o rejestracji warunkowej
 4. Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych

REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o rejestrację pojazdu

Załączniki:

 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy wystawionego przez Urząd Celny (dotyczy samochodu osobowego),
 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 • oryginał zaświadczenia dokumentu identyfikacyjnego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 • tablice rejestracyjne lub w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa
 • dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

REJESTRACJA WARUNKOWA: Przy braku dołączonych do wniosku o rejestrację pojazdu dokumentów tj. oryginału dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy wystawionego przez Urząd Celny (dotyczy samochodu osobowego) dokonuje się warunkowo czasowej rejestracji po złożeniu przez właściciela oświadczenia, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu a dokumenty te zostaną złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Do wglądu:

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
 • dowód osobisty,
 • aktualny wyciąg z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia potwierdzona przez upoważnioną osobę (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).         

  Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oryginał dowodu osobistego,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 1, 2, 3, 4.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel.  58 964 82 01, 58 694 82 30.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. W sprawach szczególnych do 30 dni.


SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY
Rejestracja pojazdu lub odmowa rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej.


OPŁATY
Opłata komunikacyjna (płatność tylko kartą płatniczą lub poza Urzędem) w wysokości:

 • 253.50 zł (opłata komunikacyjna) + 2,50 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 195.00 zł (opłata komunikacyjna) + 2,00 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku motocykli,
 • 120.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku naczep, przyczep, ciągników rolniczych,
 • 110.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku motorowerów.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku  za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE

REJESTRACJA WARUNKOWA: Przy braku dołączonych do wniosku o rejestrację pojazdu dokumentów tj. oryginału dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy wystawionego przez Urząd Celny (dotyczy samochodu osobowego) dokonuje się warunkowo czasowej rejestracji po złożeniu przez właściciela oświadczenia, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu a dokumenty te zostaną złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu  58 694 82 10, 58 694 82 30. Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Obowiązek dotyczący przedstawienia dowodu wpłaty na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie dotyczy pojazdów wprowadzonych (objętych procedurą dopuszczenia do obrotu) na terytorium kraju przed dniem 01.01.2006r.

NR KONTA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

Na życzenie Klienta, za pomocą Systemu Wysyłania Powiadomień istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu na wniosku o rejestrację pojazdu wpisujemy nr telefonu albo adres e-mail.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Langa
(2013-03-01 10:13:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2020-11-19 11:52:34)

 
 
liczba odwiedzin: 4861424

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X