☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

15. NADANIE W POJEŹDZIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH I WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ

Wnioski do pobrania:

 1. wniosek o nadanie tabliczki znamionowej

NADANIE W POJEŹDZIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH I WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o nadanie tabliczki znamionowej

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oryginał opinii rzeczoznawcy samochodowego jeżeli cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego,
 • oryginał dowodu własności ramy, podwozia jeżeli dokonano wymiany tych elementów na odpowiednio ramę, podwozie bez numeracji fabrycznej,
 • oryginał postanowienia prokuratora lub zaświadczenie z policji dotyczące odzyskania pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • oryginał dowodu własności w przypadku nabycia pojazdu w drodze licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • oryginał prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego prawo własności pojazdu jeżeli cecha identyfikacyjna pojazdu uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa

Do wglądu:    

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • dowód osobisty,
 • aktualny wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 1, 2, 3, 4.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel.  58 694 82 01, 58 694 82 30.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. W sprawach szczególnych do 30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o nadaniu numerów identyfikacyjnych lub wykonaniu tabliczki znamionowej zastępczej.


OPŁATY
Opłata komunikacyjna (płatność tylko kartą płatniczą lub poza Urzędem) w wysokości: 

10 zł.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku  za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 


DODATKOWE INFORMACJE


Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu  58 694 82 01, 58 694 82 30.
Decyzję wydaje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

Decyzję wyrażającą zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej wydaje się na wniosek właściciela pojazdu w przypadku braku, zniszczenia lub utraty tabliczki znamionowej lub w przypadku utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie cech identyfikacyjnych.


 


 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. z 2017 r. poz. 2355) 

Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Langa
(2013-03-01 14:17:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2020-02-06 13:58:46)

 
 
liczba odwiedzin: 4866732

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X