☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

16. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU PRZEKAZANIA DO STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
 2. Pełnomocnictwo

WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU PRZEKAZANIA DO STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

Załączniki:

 • oryginał zaświadczenia o demontażu pojazdu, lub równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie, wraz z tłumaczeniem na język polski  o demontażu  lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, (zespołu pojazdu posiadającego numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy),
 • oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,
 • tablicę(e) rejestracyjne,
 • w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa.

Do wglądu:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 
 • oryginał dowodu osobistego,
 • oryginał zaświadczenia  o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 5, 6,7.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel.  58 694 82 01, 58 694 82 30.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wyrejestrowanie pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. 


OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu - 10 zł.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku  za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu  58 694 82 01, 58 694 82 30. Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. z 2017 r. poz. 2355) 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz.U.z 2016  r. poz 1088),
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1610).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz.U. z 2010r. Nr 75, poz. 476). 
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1000)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Langa
(2013-03-04 09:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2020-02-06 13:59:10)

 
 
liczba odwiedzin: 4861386

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X