☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

19. CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 2. Pełnomocnictwo

CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa

Do wglądu:

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • tablice rejestracyjne do depozytu.
 • dowód osobisty,
 • aktualny wyciąg z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 5, 6,7.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel. 58 694 82 01, 58 694 82 30.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY
Uzyskanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku  za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


OPŁATY
Opłata komunikacyjna (płatność tylko kartą płatniczą lub poza Urzędem) w wysokości:

 • 80,00 zł za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy,
 • w przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

            - 4 zł - od 3 do 12 miesiąca,

   - 2 zł - od 13 do 24 miesiąca,

   - 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.


DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu  58 694 82 01, 58 694 82 30. Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza: kartę pojazdu, jeżeli była wydana; decyzje o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu może ulec skróceniu. Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.
 


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu ( Dz. U. z 2004 r. Nr 285. poz. 2856)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Langa
(2013-03-04 09:53:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2020-02-06 14:00:14)

 
 
liczba odwiedzin: 4861437

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X