☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

12. ZŁOŻENIE WNIOSKU DOTYCZĄCEGO ZMIANY WSPÓŁWŁAŚCICIELA LUB ZASTAWU W DOWODZIE REJESTRACYJNYM POJAZDU

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie wtórnika dokumentów ,tablic rejestracyjnych, wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, dokonanie lub anulowanie wpisu i inne
 2. Pełnomocnictwo
 3. Oświadczenie o wspólności majątkowej małżonków

ZŁOŻENIE WNIOSKU DOTYCZĄCEGO ZMIANY  WSPÓŁWŁAŚCICIELA LUB ZASTAWU W DOWODZIE REJESTRACYJNYM POJAZDU


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o dokonanie lub anulowanie wpisu

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego
 • oryginał karty  pojazdu, jeżeli była wydana;
 • oryginał umowy przeniesienia własności części pojazdu (np. umowa darowizny, umowa sprzedaży) - podstawa do dopisania lub wykreślenia współwłaściciela,
 • aktualny lub pełny odpis z zastawu rejestrowego bądź zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu
 • dowód tożsamości w przypadku osoby fizycznej, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność
 • aktualny odpis z KRS i  zaświadczenia o nadanym numerze REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania

Do wglądu:

 • dowód osobisty,
 • aktualny wyciąg z KRS i REGON do wglądu (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopia potwierdzona podpisem, datą i pieczęcią osoby upoważnionej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 5, 6,7.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel.  58 694 82 01, 58 694 82 30.

 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie dowodu rejestracyjnego zawierającego aktualne dane.


OPŁATY

ZWOLNIENIE Z OPŁAT

Na wniosek możemy wymienić dowód rejestracyjny:
Opłata komunikacyjna (płatność tylko kartą płatniczą lub poza Urzędem) w wysokości:

 • 54.00 zł (opłata komunikacyjna) + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)

TRYB ODWOŁAWCZY
Na decyzję odmawiającą dokonania (lub anulowania) wpisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku  za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE

 

Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu  58 694 82 01, 58 694 82 30.. Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.


 


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasadach udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń 
 • rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego
Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Langa
(2013-03-04 10:50:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2020-11-19 14:01:43)

 
 
liczba odwiedzin: 4861474

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X