☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców nauki jazdy

Wpis do ewidencji instruktorów/ wykładowców nauki jazdy

 


Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów;
 • Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 • Kopia posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o spełnianiu warunków w zakresie wymaganego okresu posiadania prawa jazdy wymaganej kategorii
 • Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów;
 • Dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów.

Opłata skarbowa i inne opłaty:

 • Opłata za wpis do ewidencji instruktorów – 50,00 zł.

Sposób wniesienia opłaty:

 1. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kartuzach, nr konta 98102018660000180200026914.
 2. karta płatnicza - prowizja 2 zł.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • rozporządzenie Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji 
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Tryb odwoławczy:


Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. 


Informacje dodatkowe:

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić pod nr tel. 58 694 82 40, 58 694 82 41.

Wymagania, które musi spełniać kandydat na instruktora:

Posiada co najmniej wykształcenie średnie, ponadto :

 1. posiada prawo jazdy:
  1. kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  2. kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  3. kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
  4. kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
 2. posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
 3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 4. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 5. ukończył z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
 6. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
 7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
 8. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 9. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 10. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 11. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 12. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 13. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Badanie lekarskie i badanie psychologiczne przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu dla kandydatów na instruktorów, a następnie okresowo dla osób w wieku:

 1. do 60 lat - co 5 lat;
 2. powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.


Terminy badań mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz lub psycholog w wyniku badania lekarskiego lub psychologicznego stwierdzi u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem ww. terminów.

Skierowanie na badanie lekarskie i badanie psychologiczne dla instruktorów wydaje odpowiedni podmiot prowadzący szkolenie.

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r.w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2015 r., poz. 2096) egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do Starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców i jednocześnie zostały zgłoszone na podstawie wniosku Starosty Kartuskiego do przewodniczącego Komisji o wyznaczenie terminu egzaminu.

Wytworzył:
Agnieszka Wenzel
Udostępnił:
Martyna Baranowska
(2014-09-24 11:46:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2020-11-19 14:59:26)

 
 
liczba odwiedzin: 4861548

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X