☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Gospodarki Nieruchomosciami

Funkcję Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami sprawuje - Sekretarz Powiatu Radosław Pek

Telefon:  Sekretariat, pokój 204, tel. (058) 685-33-43, (058) 681-00-32, (058) 681-03-28, fax (058) 681-36-43

 Adres e-mail:
 
Siedziba:
ul. 3 Maja 2/1, 83-300 Kartuzy

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności prowadzenie spraw:

 1.  Tworzenie oraz prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa i zasobu powiatowego;
 2. Zapewnienie wyceny nieruchomości pozostających w zasobie;
 3. Sporządzanie planów wykorzystania zasobów;
 4. Zbywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu;
 5. Przejmowanie nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
  i powiatu;
 6. Wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących
  w skład zasobu;
 7. Ustalenie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości powiatowych i Skarbu Państwa;
 8. Podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących własności lub innych prac rzeczowych na nieruchomości, o wpis praw w księdze wieczystej oraz o odpis z księgi wieczystej;
 9. Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych;
 10. Prowadzenie postępowań scaleniowych i wymiennych;
 11. Oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste i ich sprzedaż;
 12. Przekształcenie prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym;
 13. Przygotowywanie dokumentacji do zbycia nieruchomości wchodzących w skład zasobu;
 14. Wydawanie decyzji w sprawach ustanowienia, przekazywania i wygaszania trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych;
 15. Stosowanie bonifikat od ceny nieruchomości, a także od opłat rocznych;
 16. Udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości, jeżeli zajęcie jest niezbędne tylko do czasowego użytku nie wymagającego wywłaszczenia tej nieruchomości, tj. na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń do przesyłania płynów, pary,  gazów i  energii  elektrycznej  oraz   urządzeń technicznych łączności i sygnalizacji, a także innych urządzeń podziemnych i naziemnych, w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,
 17. Ustalanie odszkodowań za czasowe zajęcie nieruchomości;
 18. Podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu, w tym będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
 19. Ustalenie w drodze decyzji wysokości odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne;
 20. ZLecenie zabezpieczenia nieruchomości przed zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 21. Wydawanie zezwoleń w sprawie wykreślania ciężarów realnych ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa z księgi wieczystej;
 22. Ustanawianie służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Powiatu Kartuskiego na rzecz przedsiębiorcy.  
Wytworzył:
Udostępnił:
Kwidziński Tomasz
(2015-06-17 13:12:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwidzińska Katarzyna
(2020-09-23 10:48:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5015188