☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydawanie pozwoleń na działania na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

Granice obszarów wpisanych do rejestru zabytków można sprawdzić tutaj: miasto Kartuzy (w rejestrze zabytków są wszystkie strefy zaznaczone na mapie - granica wpisu zaznaczona jest cienką zieloną linią) i miasto Żukowo (w rejestrze zabytku jest tylko ten obszar, który ujawniony został na załączniku).

Mapa Kartuz z podziałami na działki: do pobrania tutaj.

 

W przypadku wpisu obszarowego ochronie konserwatorskiej podlegają:

- zewnętrzne cechy obiektów budowlanych, takie jak na przykład: zewnętrzne gabaryty, liczba kondygnacji, rodzaj i kolor elewacji, geometria dachu, bryła, szczególnie wyeksponowane wejście, użyte materiały budowlane.

W związku z tym, w przypadku wpisu obszarowego ochronie konserwatorskiej podlegają nie tylko obiekty istniejące, ale również obiekt nowe, mające znaczenie dla kompozycji przestrzennej całego obszaru.

 

Formularz wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na działania na obszarze wpisanym do rejestru zabytków można pobrać tutaj (WNIOSEK).

 

I. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich zawiera:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;

3) wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona;

2. Do wniosku dołącza się:

1) program prac konserwatorskich i restauratorskich;

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem;

3) program prac albo badań, o których mowa w ust. 1, zawierający imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu prac lub badań na zabytek, w szczególności: opis stanu zachowania zabytku, wskazanie oczekiwanych efektów prac, wskazanie przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów i technik.

 

II. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych zawiera:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;

3) wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona;

2. Do wniosku dołącza się:

1) projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek albo program robót budowlanych;

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.

 

III. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego zawiera:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;

3) wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona;

4) uzasadnienie wniosku.

2. Do wniosku dołącza się:

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.

2) wstępny projekt podziału zabytku.

 

IV.1. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów zawiera:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;

3) skazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona;

4) wskazanie przewidywanego terminu usunięcia z zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów.

2. Do wniosku dołącza się:

1) projekt umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów;

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.

 

V. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań zawiera:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;

3) skazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona.

2. Do wniosku dołącza się:

1) program podejmowania innych działań;

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.

 

 

Do powyższej opisanych wniosków należy dołączyć:

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji (82 zł) z wyłączeniem spraw związanych z budownictwem mieszkaniowym na rachunek Urzędu Miejskiego w Kartuzach PKO BANK POLSKI S.A. 93 1020 1811 0000 0102 0188 9476. 

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł) na rachunek Urzędu Miejskiego w Kartuzach PKO BANK POLSKI S.A. 93 1020 1811 0000 0102 0188 9476. 

 

Formularz wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na działania na obszarze wpisanym do rejestru zabytków można pobrać tutaj (WNIOSEK).

 

Granice obszarów wpisanych do rejestru zabytków można sprawdzić tutaj: miasto Kartuzy (w rejestrze zabytków są wszystkie strefy zaznaczone na mapie - granica wpisu zaznaczona jest cienką zieloną linią) i miasto Żukowo (w rejestrze zabytku jest tylko ten obszar, który ujawniony został na załączniku).

Mapa Kartuz z podziałami na działki: do pobrania tutaj.

Wytworzył:
Iwona Gołembiowska
Udostępnił:
Gołembiowska Iwona
(2017-04-07 11:31:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Gołembiowska Iwona
(2019-08-01 14:58:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5015188