☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje z zakresu ochrony archeolgicznej

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ I DOKONANIA ZGŁOSZENIA Z ZAKRESU OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

 

Zgodnie z art. 31 ust. 1a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710):

osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować:

1) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków albo

2) roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego

- jest obowiązana pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków.

 

W przypadku Powiatu Kartuskiego zabytkiem nieruchomym są także układy przestrzenne czyli miasto Kartuzy i miasto Żukowo.

Oznacza to, że na ich terenie (w granicach oznaczonych na załącznikach graficznych) Inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach, a w szczególności przed przystąpieniem do prac ziemnych lub robót budowlanych - powinien uzyskać pozwolenie od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku na prowadzenie badań archeologicznych, ponieważ zgodnie z art. 32 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez Inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów oraz zgodnie z art. 30 ust. 2 Prawa Budowlanego do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami szczególnymi. W tym przypadku przepisem szczególnym jest art. 31 ust. 1a Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami.

W przypadku stanowisk ujawnionych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków (ujawnionych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – w posiadaniu każdej gminy na terenie naszego powiatu) procedura jest identyczna. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach należy uzyskać pozwolenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku na prowadzenie badań archeologicznych.

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE: KARTUZY, ŻUKOWO

UWAGA: W Kartuzach dotyczy to obszaru wpisanego do rejestru zabytków (obwiedzionego na mapie kolorem brązowym: strefa konserwacji urbanistycznej i strefa restauracji urbanistycznej) - a nie otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków (obwiedzionego na mapie kolorem żółtym i zielonym) - KARTUZY: mapa poglądowa z działkami.

Wytworzył:
Iwona Gołembiowska
Udostępnił:
Gołembiowska Iwona
(2018-02-09 13:24:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Gołembiowska Iwona
(2019-08-01 14:58:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5015188