☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje z zakresu ochrony konserwatorskiej

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ I DOKONANIA ZGŁOSZENIA Z ZAKRESU OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.:

1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni;

2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;

3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;

4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;

5) prowadzenie badań archeologicznych;

6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;

7) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;

8) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;

9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;

10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz napisów;

11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni;

12) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.

 

Na podstawie zawartego Porozumienia z Wojewodą Pomorskim część z tych obowiązków wykonuje Powiat Kartuski (Porozumienia z dn. 22.04.2011 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Kartuskim w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Powiat Kartuski, Dz. Urz. Woj. Pom. z dn. 17.05.2011 r., Nr 57 poz. 1296).

Konserwator Zabytków Powiatu Kartuskiego rozpatruje sprawy obejmujące:

- roboty budowlane (budowę, remonty itp.), prace konserwatorskie, restauratorskie,

- dokonywanie podziałów nieruchomości (geodezyjny podział działki),

- umieszczanie na terenie zabytkowego miasta Kartuzy i Żukowo urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów,

- podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku (miasta).

 

Zabytkiem wpisanym do rejestru są układy przestrzenne: miasto Kartuzy i miasto Żukowo (w granicach oznaczonych na załącznikach graficznych – do pobrania tutaj: Kartuzy i Żukowo).

UWAGA:  miasto Kartuzy wpisane jest do rejestru zabytków wraz ze strefą ochrony otoczenia i strefą ochrony krajobrazu - strefy oznaczone kolorem żółtym i zielonym na załączniku graficznym. Mapa poglądowa Kartuz z podziałem na działki: do pobrania tutaj.

 

W przypadku miasta Kartuzy i miasta Żukowo oznacza to, że na terenie zabytku nieruchomego jakim jest układ przestrzenny miasta Inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach powinien uzyskać pozwolenie od Konserwatora Zabytków Powiatu Kartuskiego na roboty budowlane i inne w/w działania, ponieważ zgodnie z art. 39 ust 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) prowadzenie robót budowlanych (...) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego konserwatora zabytków, a zgodnie z art. 30 ust. 2 Prawa Budowlanego do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami szczególnymi. W tym przypadku przepisem szczególnym jest art. 36 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami.

 

Podsumowując:

Konserwator Zabytków Powiatu Kartuskiego wydaje pozwolenie na następujące zamierzenia:

- prowadzenie robót budowlanych na obszarze miasta Kartuzy i miasta Żukowo, prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach w Gminnej Ewidencji Zabytków na obszarze miasta Kartuzy i miasta Żukowo,

- dokonywanie podziałów nieruchomości (geodezyjny podział działki) na terenie miasta Kartuzy i Żukowo,

- umieszczanie na terenie zabytkowego miasta Kartuzy i Żukowo urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów,

- podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku tj. miasta Kartuzy i Żukowo.

Nie dotyczy to obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, które pozostają w kompetencji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Gdańsku.

Jakie obiekty na terenie Powiatu Kartuskiego wpisane są do rejestru zabytków można sprawdzić na stronie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku: https://www.ochronazabytkow.gda.pl/rejestr-zabytkow/rejestr-zabytkow-nieruchomych/

Wytworzył:
Iwona Gołembiowska
Udostępnił:
Gołembiowska Iwona
(2019-07-05 11:22:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Gołembiowska Iwona
(2019-08-01 14:58:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5015188