Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

 

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wymagane dokumenty:

Wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca

zamieszkania;

2) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców

w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile są wymagane;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile taki numer przedsiębiorca posiada;

4) numer identyfikacji statystycznej (REGON) – o ile taki numer przedsiębiorca

posiada;

5) oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców;

6) adresy należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych,

sal wykładowych i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu

prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł

prawny do tych obiektów;

7) zakres prowadzonego szkolenia;

8) imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców wraz z ich numerami ewidencyjnymi;

9) numer rejestracyjny każdego pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy.

Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

kierowców przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie o następującej

treści:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących

ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej

w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone

w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”.

 

Opłaty:

Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących osk wynosi 500 zł.

Opłata za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez osk wynosi 500 zł

 

Termin załatwienia sprawy:
7 dni.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji ul. Gdańska 26 83-300 Kartuzy pokój nr 4, lub sekretariat Starostwa pokój nr 204
Poniedziałek, środa, czwartek od godz. 730 do godz. 1500.
Wtorek od godz. 730 do godz. 1530.

Piątek od godz. 730 do godz. 1500
Szczegółowe informacje na temat zezwoleń można uzyskać pod tel. nr 58 694 82 00.


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Komunikacji.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Podstawa prawna:
 

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia  osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

 

Do pobrania:

Wniosek

Wytworzył:
Alicja Grzenkowicz
Udostępnił:
Karol Hufnagel
(2003-06-30 16:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2021-06-02 12:58:19)