2. REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu
 2. Pełnomocnictwo

REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o rejestrację pojazdu

Załączniki:

 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy wystawionego przez Urząd Celny,
 • oryginał zaświadczenia VAT 25 z Urzędu Skarbowego,
 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,
 • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa
 • dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Do wglądu:

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • oryginał dowodu osobistego (dotyczy osób fizycznych),
 • oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej,
 • oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia potwierdzona przez upoważnioną osobę (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)  

  Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • oryginał dowodu osobistego,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 1, 2, 3, 4.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. W sprawach szczególnych do 30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Rejestracja pojazdu lub odmowa rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej.


OPŁATY
Opłata komunikacyjna (płatność tylko kartą płatniczą lub poza Urzędem) w wysokości:

 • 253.50 zł (opłata komunikacyjna) + 2,50 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 195.00 zł (opłata komunikacyjna) + 2,00 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku motocykli,
 • 120.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku naczep, przyczep, ciągników rolniczych,
 • 110.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku motorowerów.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku  za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


 

DODATKOWE INFORMACJE

Przy braku dołączonych do wniosku o rejestrację pojazdu dokumentów tj. oryginału dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy wystawionego przez Urząd Celny (dotyczy samochodu osobowego) lub/i oryginału zaświadczenia VAT 25 z Urzędu Skarbowego dokonuje się warunkowo czasowej rejestracji po złożeniu przez właściciela oświadczenia (druk oświadczenia do pobrania), że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu a dokumenty te zostaną złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu  58 694 82 00

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Obowiązek dotyczący przedstawienia dowodu wpłaty na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 01.01.2006r.
Nr konta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

Na życzenie Klienta, za pomocą Systemu Wysyłania Powiadomień istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu na wniosku o rejestrację pojazdu wpisujemy nr telefonu albo adres e-mail.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Langa
(2013-02-27 13:42:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2021-06-02 12:31:28)