3. REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu
 2. Pełnomocnictwo

 

REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o rejestrację pojazdu

Załączniki:

 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • oryginał dowodu odprawy celnej przewozowej,
 • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 • tablice rejestracyjne lub w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa

Do wglądu:

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • dowód osobisty,
 • aktualny wyciąg z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia potwierdzona przez upoważnioną osobę (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)           

  Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • oryginał dowodu osobistego,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 1, 2, 3, 4.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel.  58 694 82 00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. W sprawach szczególnych do 30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Rejestracja pojazdu lub odmowa rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej.


OPŁATY
Opłata komunikacyjna (płatność tylko kartą płatniczą lub poza Urzędem) w wysokości:

 • 253.50 zł (opłata komunikacyjna) + 2,50 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 195.00 zł (opłata komunikacyjna) + 2,00 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku motocykli,
 • 120.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku naczep, przyczep, ciągników rolniczych,
 • 110.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku motorowerów.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku  za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 


DODATKOWE INFORMACJE

Przy braku dołączonego do wniosku o rejestrację pojazdu dowodu odprawy celnej przywozowej dokonuje się warunkowo czasowej rejestracji po złożeniu przez właściciela oświadczenia (druk oświadczenia do pobrania), że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu a dokumenty te zostaną złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu  58 694 82 00

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Obowiązek dotyczący przedstawienia dowodu wpłaty na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 01.01.2006r.
NR KONTA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl

Na życzenie Klienta, za pomocą Systemu Wysyłania Powiadomień istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu na wniosku o rejestrację pojazdu wpisujemy nr telefonu albo adres e-mail.


PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Langa
(2013-03-01 10:11:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2021-06-02 12:32:00)