6. REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM)

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu
 2. Pełnomocnictwo
 3. Wniosek o nadanie nr podwozia/nadwozia oraz tabliczki znamionowej

REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o rejestrację pojazdu
 • Wniosek o nadanie nr podwozia/nadwozia oraz tabliczki znamionowej

Załączniki:

 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu marki SAM,
 • dopuszczenie jednostkowe pojazdu, 
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania

Do wglądu:

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • dowód osobisty,
 • aktualny wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia potwierdzona przez upoważnioną osobę (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą) 

Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • oryginał dowodu osobistego,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 1, 2, 3, 4.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel. 58 694 82 00.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. W sprawach szczególnych do 30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Rejestracja pojazdu lub odmowa rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej.


OPŁATY
Opłata komunikacyjna (płatność tylko kartą płatniczą lub poza Urzędem) w wysokości:

Rejestracja czasowa:

 • 61 zł (opłata komunikacyjna) + 1 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 39,75 zł (opłata komunikacyjna) + 1 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku naczep i przyczep, ciągników
 • 36,75 zł (opłata komunikacyjna) + 1 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku  motocykli, ciągników rolniczych i motorower

Rejestracja na stałe:

 • 178.50 zł (opłata komunikacyjna) + 2 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 120.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku motocykli, naczep, przyczep, ciągników rolniczych;
 • 110.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) -
  w przypadku motorowerów.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku  za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE
Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu 58 694 82 00. Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl
 

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu. 

Na życzenie Klienta, za pomocą Systemu Wysyłania Powiadomień istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu na wniosku o rejestrację pojazdu wpisujemy nr telefonu albo adres e-mail.


PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Langa
(2013-03-01 10:19:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2021-06-02 12:33:26)