9. UZYSKANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA LUB UTRATY

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie wtórnika dokumentów ,tablic rejestracyjnych, wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i inne
 2. Pełnomocnictwo
 3. Oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego

UZYSKANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA LUB UTRATY


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie wtórnika dokumentów ,tablic rejestracyjnych, wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i inne

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego
 • w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego oświadczenie - wzór dostępny w urzędzie lub do pobrania,
 • oryginał karty  pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oryginał wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego, a ustalenie terminu następnych badań technicznych przez organ rejestrujący, na podstawie prowadzonej ewidencji jest niemożliwe,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa

Do wglądu:

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • dowód osobisty,
 • aktualny wyciąg z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej.             

Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oryginał dowodu osobistego,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 1, 2, 3, 4.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel.  58 694 82 00.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego


OPŁATY
Opłata komunikacyjna (płatność tylko kartą płatniczą lub poza Urzędem) w wysokości:

 • 54.00 zł (opłata komunikacyjna) + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)
 • w przypadku wystąpienia o pozwolenie czasowe opłata komunikacyjna 72,50 zł (opłata komunikacyjna) + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE

Tutaj można sprawdzić, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru: www.pojazd.pwpw.pl

Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu  58 694 82 00. Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu. Na okres niezbędny do wyprodukowania dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia czasowego.

Na życzenie Klienta, za pomocą Systemu Wysyłania Powiadomień istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu na wniosku o rejestrację pojazdu wpisujemy nr telefonu albo adres e-mail.


 PODSTAWA PRAWNA

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Langa
(2013-03-01 13:51:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2021-06-02 12:36:12)