13. UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU ZAGUBIENIA, ZNISZCZENIA, KRADZIEŻY

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie wtórnika dokumentów ,tablic rejestracyjnych, wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i inne
 2. Pełnomocnictwo

UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU ZAGUBIENIA, ZNISZCZENIA, KRADZIEŻY


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie wtórnika dokumentów ,tablic rejestracyjnych, wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i inne

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
 • oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,
 • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o zagubieniu tablic(y),
 • pozostałą tablicę rejestracyjną w przypadku kiedy właściciel wnioskuje o wydanie wtórnika tylko jednej z dwóch tablic - w momencie składania wniosku - urzędnik stwierdza, czy przedstawiona tablica spełnia wymagania rozporządzenia oraz do odbioru w celu ponownej legalizacji obu tablic,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa.

Do wglądu:

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • oryginał dowodu osobistego,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), oryginał zaświadczenia o nr REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,

Do odbioru wtórnika tablicy rejestracyjnej należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał dowód rejestracyjny,
 • oryginał kartę pojazdu jeżeli była wydana,
 • tablicę rejestracyjną,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa

UWAGA:
Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu - tzw. "białych-unijne".


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 1, 2, 3, 4.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel. 58 694 82 00.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta (okres oczekiwania do 2 tygodni).

UWAGA:
Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu może ubiegać się o wydanie dla pojazdu tablic tymczasowych i pozwolenia czasowego.


OPŁATY
Opłata komunikacyjna (płatność tylko kartą płatniczą lub poza Urzędem) w wysokości:

 • 52,50 zł (opłata komunikacyjna) + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) - wtórnik jednej tablic, w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
 • 92,50 zł (opłata komunikacyjna) + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) - wtórnik dwóch tablic w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
 • 52,50 zł (opłata komunikacyjna) + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motocykla, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego,
 • 42,50 zł (opłata komunikacyjna) + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motoroweru.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE
Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu  58 694 82 00.  Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych  z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2012 r.  w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Langa
(2013-03-01 14:05:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2021-06-02 12:38:08)