14. UZYSKANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie wtórnika dokumentów ,tablic rejestracyjnych, wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i inne
 2. Pełnomocnictwo
 3. Oświadczenie o utracie karty pojazdu

 UZYSKANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU


WYMAGANE  DOKUMENTY         

 • Wniosek o wydanie wtórnika dokumentów ,tablic rejestracyjnych, wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i inne

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • stosowne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, dotyczące okoliczności utraty lub zniszczenia dokumentu,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania

Do wglądu:

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • dowód osobisty lub zaświadczenie o zameldowaniu (dotyczy osób fizycznych),
 • aktualny wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną)           

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 1, 2, 3, 4.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel.  58 694 82 00.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie wtórnika karty pojazdu.


OPŁATY
Opłata komunikacyjna (płatność tylko kartą płatniczą lub poza Urzędem) w wysokości:

 • 75,00 zł (opłata komunikacyjna) + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE


Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu  58 694 82 00.  Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl

W przypadku utraty karty przed pierwszą rejestracją pojazdu, na pisemny wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik karty pojazdu po uzyskaniu potwierdzenia, że utracona karta była wydana. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza pisemną informację wskazującą producenta i importera, który wydał utraconą kartę.

W przypadku zagubienia karty przed ponowna rejestracją pojazdu, na pisemny wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik karty. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza: zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie niezbędne do rejestracji; stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  


PODSTAWA PRAWNA

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r.w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych  z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Langa
(2013-03-01 14:09:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2021-06-02 12:38:47)