15. NADANIE W POJEŹDZIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH I WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ

Wnioski do pobrania:

 1. wniosek o nadanie tabliczki znamionowej

NADANIE W POJEŹDZIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH I WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o nadanie tabliczki znamionowej

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oryginał opinii rzeczoznawcy samochodowego jeżeli cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego,
 • oryginał dowodu własności ramy, podwozia jeżeli dokonano wymiany tych elementów na odpowiednio ramę, podwozie bez numeracji fabrycznej,
 • oryginał postanowienia prokuratora lub zaświadczenie z policji dotyczące odzyskania pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • oryginał dowodu własności w przypadku nabycia pojazdu w drodze licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • oryginał prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego prawo własności pojazdu jeżeli cecha identyfikacyjna pojazdu uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa

Do wglądu:    

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • dowód osobisty,
 • aktualny wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 1, 2, 3, 4.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel.  58 694 82 00.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. W sprawach szczególnych do 30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o nadaniu numerów identyfikacyjnych lub wykonaniu tabliczki znamionowej zastępczej.


OPŁATY
Opłata komunikacyjna (płatność tylko kartą płatniczą lub poza Urzędem) w wysokości: 

10 zł.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku  za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 


DODATKOWE INFORMACJE


Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu 58 694 82 00.
Decyzję wydaje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

Decyzję wyrażającą zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej wydaje się na wniosek właściciela pojazdu w przypadku braku, zniszczenia lub utraty tabliczki znamionowej lub w przypadku utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie cech identyfikacyjnych.


 


 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Langa
(2013-03-01 14:17:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2021-06-02 12:39:18)