18. UZYSKANIE ADNOTACJI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM: GAZ, VAT, HAK, TAXI, L

Wnioski do pobrania:

 1. Pełnomocnictwo
 2. Wniosek o wydanie wtórnika dokumentów ,tablic rejestracyjnych, wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i inne

UZYSKANIE ADNOTACJI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM: GAZ, VAT, HAK, TAXI, L


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie wtórnika dokumentów ,tablic rejestracyjnych, wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i inne

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał karty  pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, stanowiącego podstawę dokonania stosownych adnotacji,
 • oryginał faktury VAT lub rachunku za montaż instalacji gazowej (dotyczy adnotacji "GAZ"),
 • oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem (dotyczy adnotacji "GAZ"),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa.

Do wglądu:

 • dowód osobisty,
 • aktualny wyciąg z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopia potwierdzona podpisem, datą i pieczęcią osoby upoważnionej,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 5, 6,7.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel.  58 694 82 00.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpis odpowiedniej adnotacji w dowód rejestracyjny i kartę pojazdu.


OPŁATY
Zwolnione z opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE


W przypadku wnioskowania o wpisanie adnotacji "GAZ" nie jest wymagane przedstawienie zaświadczenia   o przeprowadzonym badaniu technicznym.

Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu  58 694 82 00. Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl


PODSTAWA PRAWNA  

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. z 2017 r. poz. 2355) 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Langa
(2013-03-04 09:48:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2021-06-02 12:40:54)