Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

 

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącza się:

 1) oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem" oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;

2) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

9000- na pierwszy pojazd;

5000- na każdy kolejny pojazd

3) oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z ust. 2 pkt 1;

4) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2;

5) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;

6) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:

a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,

b) prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,

c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

7. Oświadczenie osób, o których mowa w pkt 6, o niekaralności za poważne naruszenie, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

8. Wykaz pojazdów ( zawierające informacje :markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdem).

 Opłaty:

za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika : 1000 zł

  • za wydanie wypisu z zezwolenia 11% ( tj. 110 zł)

Termin ważności:

bezterminowo

 

Termin załatwienia sprawy:

W jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony o miesiąc.

 Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna:

1.  Ustawa o transporcie drogowym z dnia 06 września 2001 r.
2.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych 

 

Wydział Komunikacji przyjmuje Klientów w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7:30 do 15:00
wtorek - od godz. 7:30 do 15:30
piątek - od godz. 7:30 do 14:30

 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 26 – pokój nr 6

Wnioski do pobrania:

wniosek

oświadczenie o bazie

oświadczenie (kierowcy)

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie osoby zarządzającej transportem

wykaz pojazdów

wniosek o wydanie kolejnego wypisu

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Alicja Grzenkowicz
(2013-10-10 14:47:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2021-06-02 12:55:08)