licencja na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

 

Do wniosku o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, dołącza się:

1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści:”Oświadczam że zgodnie z art.5c ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić role osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowej tej osoby”

2.oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej ,osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową ,a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne : przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ,mieniu , obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów ,środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

 b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

3.dokument potwierdzający sytuacje finansową zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określają dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro.

Wymóg ten potwierdza się :

a) rocznym sprawozdaniem finansowym;

b) dokumentami potwierdzającymi:

- dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunku bankowym lub dostępnymi aktywami,

  • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

  • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

  • własność nieruchomości.

 Opłaty:

  • za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

od 2 do 15 lat 800 zł

powyżej 15 do 30 lat – 900zł

powyżej 30 do 50 lat – 1000zł

 

Termin załatwienia sprawy:

W jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony o miesiąc.

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna:

 1.  Ustawa o transporcie drogowym z dnia 06 września 2001 r.

2.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych

 

Wydział Komunikacji przyjmuje Klientów w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7:30 do 15:00
wtorek - od godz. 7:30 do 15:30
piątek - od godz. 7:30 do 14:30

 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 26 – pokój nr 6 lub sekretariat Starostwa Powiatowego w Kartuzach – pokój nr 204

 

Wnioski do pobrania:

wniosek

oświadczenie

oświadczenie

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Alicja Grzenkowicz
(2013-10-11 11:44:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2020-11-19 14:57:45)